607263527 775 981 013

Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/22 - hudební obor:

SÓLOVÝ ZPĚV
Přijati: 050, 013, 012
Nepřijati: 007, 008

SBOROVÝ ZPĚV/PHV/Přípravný sbor Broučci
Přijati: 004, 003, 051, 001, 006, 010, 045,044, 011
Nepřijati - doporučujeme zkusit PZ příští rok: 046, 002, 043

HRA NA KLAVÍR - 
PHV přijati: 048, 016, 031, 028
Přijati - 1. ročník: 019, 020, 025, 056, 029, 030, 039, 040, 024, 022, 015, 017, 037
Nepřijati: 032, 018, 005, 021, 027


HRA NA KYTARU - Přijati: 034, 033, 038, 052

HRA NA AKORDEON
Přijati: 009

HRA NA HOUSLE 
Přijati: 036

HRA NA FLÉTNU
Přijati: 042,035,053

Přijatí žáci obdrží e-mail s instrukcemi pro vyplnění přihlášky a zahájení studia.
Děkujeme všem za účas v přijímacím řízení. 


31.5.2021 - online zápis pro Výtvarný obor prodloužen do 30.6. 

Příjem přihlášek pro individuální studium Hudebního oboru UZAVŘEN. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na školní rok 2021/2022
- sobota 5. 6. 2021 - 9:00 - 12:00 hodin
- pro přihlášení k přijímacím zkouškám je nutné do 31. 5. vyplnit přihlášku (ke stažení v záložce DOKUMENTY)
a poslat ji e-mailem ředitelce školy (reditel@pro-radost.cz)
- do e-mailu napište, na jaké studijní zaměření se chcete hlásit
- z důvodu Covidových opatření budete k PZ pozváni na přesný čas tak, aby se ve škole uchazeči neshlukovali

- výsledky PZ budou zveřejněny na webu školy do 14.6.2021

- budova školy -Smíchovská 96/3, 155 00 Praha 5
- VYUČUJEME: Hra na klavír, flétny, saxofon, kytaru, el. kytaru, housle, akordeon, trubka, pozoun, lesní roh, sólový zpěv, sborový zpěv.

Sborový zpěv - „Broučci“ - přípravný sbor pro děti ve věku 5 - 8 let, „Kuřátka“ a „Petrklíč“.

Výtvarný obor - „Přípravná Výtvarná výchova“ - pro děti ve věku 5 - 8 let, „Základní studium“ - Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba - pro žáky ve věku 9 - 18 let. K přihlášce připojte fotky alespoň tří prací, které nevznikly v MŠ nebo ZŠ.
Od 24.5. je na ZUŠkách obnovena prezenční výuka kolektivních předmětů za těchto podmínek MŠMT:
(Výtvarný obor, HN, sborový zpěv, soubory):
 
V základních uměleckých školách
▪ je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,
▪ je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:
• žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a) prokáže, že
o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


HN 5. roč., Kuřátka a Petrklíč budou probíhat prezenčně od 24.5. Pro žáky, kteří nemají platný Covid test, bude z výuky nadále vysílán online přenos přes aplikaci MEET. Kódy zůstávají po celou dobu stejné.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. září 2020                                           začátek školního roku
28. října 2020                                        státní svátek
29. října a 30. října 2020                     podzimní prázdniny
16. listopadu 2020                              ředitelské volno
17. listopadu 2020                               státní svátek
21. – 22. prosince 2020                      ředitelské volno
23. prosince 2020 - 1. ledna 2021     Vánoční prázdniny
28. ledna 2021                                      konec 1. pololetí
29. ledna 2021                                      pololetní prázdniny
22. února - 26. února 2021                 jarní prázdniny
1. dubna 2021                                       Velikonoční prázdniny
30. června 2021                                    konec 2. pololetí
1. července - 31. srpna 2021              hlavní prázdniny
1. září 2021                                            začátek školního roku 2021/2022

 ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ:

Úplatu za vzdělání je třeba zaplatit do 14. 9. 2020
- pokud nemáte pokyny k platbě, kontaktujte ředitelku školy - reditel@pro-radost.cz
Částka na 1. pololetí je snížena za neodchozené měsíce v době uzavření škol.

POKYNY K ÚHRADĚ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ PRO VÝTVARNÝ OBOR – 1. POL. - stávající žáci
Splatnost: 14. 9. 2020
V.s.: 1000
Číslo účtu: 128499349/0800
DO POZNÁMKY JE NUTNÉ NAPSAT JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA
Částka:
Žáci Mgr. Toráčové: 800,-
Žáci, kteří chodili k Mgr. Štefíkové: 500,-
(snížené školné za dobu uzavření škol ve druhém pololetí 2019/20 a za nepřítomnost Mgr. Štefíkové ve výuce)

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro školní rok 2020/21

1) OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY OHLEDNĚ NÁKAZY KORONAVIREM
- platí veškerá předchozí ustanovení z května 2020 - zejména zvýšená dezinfekce rukou před vstupem do školy a tříd

V souladu s manuálem MŠMT vydaném dne 18. 8. 2020:

Žádáme zákonné zástupce, aby do školy s platností od 1. 9. 2020  NEPOSÍLALI své děti, jestliže jeví příznaky nachlazení (zvýšená teplota, rýma, kašel) nebo byla některému z členů rodiny ve společné domácnosti nařízena karanténa.
Dle závazného manuálu MŠMT jsme povinni takovéto dítě/žáka neprodleně izolovat z kolektivu a kontaktovat zákonné zástupce. Zákonný zástupce je povinen si své dítě co nejrychleji ze školy vyzvednout.
Prosíme – dodržujte toto pravidlo – předejdeme tak společně nepříjemným situacím.
Buďte, prosím, maximálně ohleduplní ke spolužákům a zaměstnancům škol.
Pokud trpí Vaše dítě alergií, které se projevuje kašlem/rýmou – informujte o tom písemně! (čestné prohlášení/žákovská knížka) svého učitele/učitelku.

Zákonným zástupcům mladších žáků (PHV ) je dovolena přítomnost v individuální hodině nástroje – dle dohody s Vaším učitelem.
Zakrytí nosu a úst není povinné v prostorách školy (do odvolání – dle vývoje situace v ČR).

Předem všem děkujeme za pochopení a věříme, že letošní školní rok proběhne v pořádku,
bez vážnějších omezení!

V Praze dne 27. 8. 2020
                                                                                              Mgr. Tereza Toráčová
                                                                                                    ředitelka školy

2) DOKUMENTACE
- ve vlastním zájmu aktualizujte s Vašimi učiteli údaje povinné pro školní matriku – zejména změny trvalého bydliště, telefonních čísel, e-mailových adres, MŠ, ZŠ, SŠ, které navštěvují Vaše děti
- u žáků starších 18ti let je povinné doložit „Potvrzení o studiu“, vydávané SŠ
- u žáků cizinců je nutné doložit kopii „Potvrzení o trvalém pobytu v ČR – kopii můžete přinést osobně svému učiteli/učitelce nebo poslat scan na reditel@pro-radost.cz
- pokud bude Vaše dítě po výuce odcházet ze školy bez doprovodu, sdělí to zákonný zástupce svému učiteli/učitelce prostřednictvím žákovské knížky nebo na oficiálním formuláři školy

3) OSTATNÍ
- pokud se Vaše dítě nedostaví na výuku, informujte o tom předem vyučujícího na uvedených kontaktech v ŽK
- na výuku je nutné docházet včas nebo o pozdním příchodu informovat svého učitele/učitelku

- pro sborový zpěv a Výtvarný obor dále platí vstup do školy zadním vchodem – bránou do zahrady

 

 

Úplata za vzdělání 2020/2021:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-