607263527 775 981 013

Aktuálně

12.3.2020
Vláda svým usnesením ze dne 12. března 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
- základní umělecké školy (nově),
- zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové - vzdělávání (nově),
- jazykové školy (nově),
- jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
- základní školy,
- střední školy a konzervatoře,
- vyšší odborné školy,
- vysoké školy.

Individuální výuka - Všichni naši učitelé jsou Vám k dispozici, neváhejte se obrátit na kontakty uvedené v žákovské knížce. Rádi poskytneme konzultace a rady k výuce, zašleme nové studijní materiály.

Hudební nauka - úkoly a učivo k čtvrtletnímu testu zašleme zákonným zástupcům e-maily.

Výtvarný obor - výtvarné náměty a postupy zašleme zákonným zástupcům e-maily.

Prosím všechny, aby ve svém vlastním zájmu aktualizovali své údaje pro školní matriku (zejména kontaktní telefony a e-maily - posílejte na reditel@pro-radost.cz.)

Děkuji za pochopení.
Mgr. Tereza Toráčová, ředitelka škol


Pro vzorné žáky 4.ročníku HN

Milé děti, abyste úplně všechno nezapomněly, tak si opakujte:

melodické ozdoby

vyjadřovací prostředky hudby

pojmy – symfonická báseň, melodram, balet

temp.označení- allegro, moderate, vivo, presto, adagio, grave, largo,andante….

PROCVIČTE SI-

Předznamenání stupnic dur a moll

C dur  s křížky – G, D, A, E, H, Fis, Cis

          s béčky- F, B, Es, As, Des, Ges, Ces

a moll  s křížky – e, h, fis, cis, gis, dis, ais

           s béčky – d, g, c, f, b, es, as

KVINTAKORDY – dur, moll, zvětšené a zmenšené

SEPTAKORDY – dominantní, velký a malý

 Těším se na Vás. Milena Kejhová

 

 

Hudební naukamateriály, zadání učiva pro domácí výuku (po dobu uzavření škol)                                         vyučující: Mgr. Hana Černá

1.ročník:

do konce března

1. opakování pojmů půltón, celý tón – umět vysvětlit, orientace na klávesnici (PS s.31), vyhledávání a označení v písni (PS s. 29, 30) – již jsme společně vypracovávali

2. posuvky – křížek (upevňování učiva) – funkce, názvy tónů s křížky, tvorba zvýšených tónů a jejich  správný zápis do notové osnovy (od všech tónů hudební abecedy) – (PS s. 36, plus do notového sešitu – vytvoř 10 zvýšených tónů od různých tónů, různé oktávy a pojmenuj)

     -zopakovat, případně naučit se říkadlo na s. 36 (umět vyjmenovat pořadí křížků, jak následují za sebou – důležité pro následné tvoření durových stupnic s křížky)

3. durové stupnice s křížky (G dur, D dur) – opakování pojmu stupnice ,předznamenání, umět zapsat stupnice v notách, pojmenovat jednotlivé tóny, vyznačit půltóny (vždy mezi 3., 4. a mezi 7., 8. stupněm stupnice), vytvořit a zapsat vzestupný a sestupný trojzvuk (PS s. 37, 38), umět vysvětlit rozdíl mezi stupnicí a tóninou (PS s. 39 – 41) – již jsme společně vypracovávali

4. upevňování znalosti not a pomlk podle délky (ve 2/4 a ¾ taktu) a procvičování –  reprodukce rytmu říkadla, písně (vytleskáváním, ťukáním + s počítáním dob), zápis jednoduchého rytmického útvaru pomocí no a pomlk, rozlišování 2/4 a ¾ taktu (PS s.32 – kdo nemá, PS s 40 – vytleskej rytmus písně s počítáním dob); čtvrťová nota s tečkou (tečka za notou prodlužuje notu o polovinu její délky)- PS s. 46přečíst, naučit, doplnit dle zadání, vytleskat s počítáním dob rytmické cvičení. Vypracovat PS s.47.

5. upevňování znalosti hudebních pojmů a hudebních značek (repetice, legato, ligatura), vyhledávání v notovém zápisu (PS 35, 41), dynamická znaménka (opakování již probraných, osvojení nových pojmů) – PS s. 41 (přečti si a nauč, vyhledej v písni na str. 40 a pojmenuj českým výrazem).

Samozřejmě nezapomeň na procvičování not (g- c3 - čtení, zápis do notové osnovy), můžeš k tomu využít notové zápisy skladeb, které hraješ, písní v pracovním sešitě, apod. Volný čas využij i k vypracování, dokončení cvičení v pracovním sešitě, která jsi ještě nestihl vypracovat.

Studijní literatura: M. Vozar „Hudební nauka pro ZUŠ 1. r.“, D. Lisá „Hudební nauka pro malé i vetší muzikanty“ 1. díl

 

Hudební nauka - 2. ročník

do konce března

1. Základní intervaly – upevňování znalostí (slovní názvy, označení číslem), tvorba intervalů 1-8 od tónu c1, tvorba intervalů 1-5 od různých tónů (vrchní,tj. od základního tónu směrem nahoru, spodní,tj. od základního tónu směrem dolu), rozlišování a vyhledávání v notovém zápisu – v písni (PS s. 39/68, 40/70 zakroužkuj všechny intervaly primy,PS s. 42/73, PS s.43 /76, 44/78 zakroužkuj intervaly kvarty, PS 48/84, 49/87, 52/91 – vypracuj podle zadání).

2. Seznámení s vybranými hudebními nástroji:

-dřevěné dechové nástroje (hoboj, klarinet, fagot) – charakteristika, rozlišování zrakem a sluchem (PS s. 39/69, 43/77, 47/82 – přečíst, vypracovat úkol na str.43 dole, případně PS s. 33/56 flétna – kdo ještě nemá)

- bicí nástroje (malý buben, velký buben, tympány, činely) – umět pojmenovat, rozlišovat zrakem a sluchem (PS s. 30/50)

Všechny hudební nástroje si můžeš najít na internetu a poslechnout si, jak  zní (např. poznávání hudebních nástrojů na youtube).

3. Durové stupnice s béčky (do 4b) – předznamenání a jejich zápis do notové osnovy (PS s. 36/63), opakování pojmů stupnice a tónina, stupnice F dur a B dur – zápis do notové osnovy s pojmenovánín jednotlivých tónů, vyznačení půltónů, tvorba akordu (PS s. 36/62, 37/64, 38/66,67).

4. Procvičování probraného učiva – noty v houslovém klíči (PS s. 42/74), délkové hodnoty not – čtvrťová nota s tečkou (PS s. 41/72, 40/70 – reprodukce rytmu rytmického útvaru a písně s počítáním dob), tempová označení – adagio, moderato, allegro, ritardando (PS s. 34/58), hudební pojmy – PS s.46/80 (zopakuj si, co jednotlivé pojmy znamenají).            

Studijní literatura: M. Vozar „Hudební nauka pro ZUŠ 2 .r.“, D. Lisá „Hudební nauka pro malé i vetší muzikanty“ 1. díl

Hudební nauka - 3. ročník
1. Život a dílo významných českých skladatelů (B. Smetana, A. Dvořák) – upevnění a rozšíření znalostí (PS s. 26, 27 – přečti, označ důležité údaje a zapamatuj), zopakuj si, co je to opera, árie, libreto (informace vyhledej  na internetu nebo v nějaké encyklopedii, knize o hudbě a zapiš si je do sešitu), poslechni si, zhlédni na internetu - youtube nějakou ukázku z nejznámějších oper těchto skladatelů (např. duet Jeníka a Kecala „Znám jednu dívku“ z o. Prodaná nevěsta, sbor „Milostné zvířátko“ z téže opery, árii Rusalky „Měsíčku na nebi vysokém“, árii vodníka „Rusalko bledá“ z o. Rusalka, apod.).

2. Hudební nástroje symfonického orchestru (podle skupin) – upevnění znalostí, bližší seznámení s jednotlivými dechovými nástroji, rozlišování nástrojů zrakem a sluchem, poslech hudebních ukázek (PS s. 30, 31 – přečti, na internetu vyhledej obrazové a zvukové ukázky jednotlivých nástrojů, poslechni si ukázku některé ze symfonických básní B. Smetany – např. „Z českých luhů a hájů“, „Vltava“ a  „Largo“ z 9. symfonie A. Dvořáka), vyplň křížovku v PS s. 32. Seznam se s pojmy – orchestr, dirigent, part, partitura (informace vyhledej na internetu nebo v nějaké encyklopedii, knize o hudbě a zapiš do sešitu)

3. Základní intervaly (čisté, velké) – upevnění znalosti učiva, tvorba od tónů c, g, d, a  (PS s. 40 celá, s. 41/65, s.42/67, s.50/81).

4.Upevňování probraného učiva – předznamenání durových a mollových stupnic do 4 křížků, tvorba tónického kvintakordu, rozlišování tóniny písně, reprodukce a zápis rytmického útvaru, rytmu písně ve 2/4, ¾, 3/8 taktu, hudební pojmy  (PS s. 22/49, 23/51, 25/55 – do konce strany, PS s. 42/68, PS s. 37/60, 45/75 – procvič s počítáním oba řádky, napiš vlastní rytmické cvičení ve 3/8 taktu).

Studijní literatura: M. Vozar „Hudební nauka pro ZUŠ 3 .r.“, D. Lisá „Hudební nauka pro malé i vetší muzikanty“ 1. díl

Hudební nauka -  5. ročník

do konce března

1.Upevňování učiva  Hudba v období baroka - časové vymezení, charakteristika hudby, kde se provozovala, vznik a rozvoj hudebních nástrojů, typické složení barokního orchestr,...

     – charakteristika vybraných skladebných druhů a forem hudby vokální (opera, oratorium) a  instrumentální (fuga, toccata, barokní svita, concerto grosso, sólový koncert) s udáním příkladů konkrétních skadeb probraných hud. skladatelů

     -významní představitelé evropské a české barokní hudby (A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Handel, A. Michna z Otradovic) – základní informace o životě a nejvýznamnějších skladbách.

2.Malá písňová forma – charakteristika, druhy (PS s. 17, 26 – seznámit se s pojmy dvoutaktí, předvětí, závětí, hudební věta, perioda; vypracovat úkoly dle zadání).

3. Velká písňová forma – charakteristika, popis (PS s. 16, 27 – seznámit se s pojmy motiv, téma, skladba velké písňové formy a její odlišnost od malé písňové formy; pokusit se rozlišit jednotlivé části podle zadání v hudební ukázce).

4. Hudba v období klasicismu – časové vymezení, místo, postavení skladatelů ve společnosti, rozvoj stávajících a vznik nových hudebních nástrojů, charakteristika hudby, hlavní představitelé (PS s. 30, 31 – přečíst, označit důléžité informace, doplnit o další informace z internetu).

- seznámit se s vybranými skladebnými druhy a formami (symfonie, koncert, sonáta, sonátová forma, rondo PS s. 32, 28), poslechnout si na internetu vybrané hudební ukázky podle zadání v pracovním sešitě.

-  významní představitelé (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven - tzv. vídeňská škola) –  PS s. 31, 33 - přečíst informace o životě a díle, doplnit ( u W. A. Mozarta, L. van Beethovena - např. z internetu, encyklopedie, apod.), poslechnout si, zhlédnout na internetu ukázky z významných děl  (např. J. Haydn –  2. věta ze symfonie č.101 „Hodiny“, 4. věta ze symfonie č. 45 „Na odchodnou“, 3. věta z Koncertu pro trubku a orch. Es dur – Allegro ; W. A. Mozart – serenáda „Malá noční hudba“, 3. věta ze Sonáty pro klavír č. 11 – „Rondo alla Turca“, árie Královny noci ze 2. dějství opery „Kouzelná flétna“, závěrečná scéna z opery „Don Giovanni“ z filmu Amadeus; L. van Beethoven – klavírní sonáta cis moll „ Měsíční svit“, 1. věta ze symfonie č. 5 c moll „Osudová“, 4. věta ze symfonie č. 9 d moll s „Ódou na radost“).

Studijní literatura: M. Vozar „Hudební nauka pro ZUŠ 5.r.“, D. Lisá „Hudební nauka pro malé i vetší muzikanty“ 1., 2. díl. 


Plánované akce školy:

HUDEBNÍ OBOR

BŘEZEN
13.3. - přehrávka třídy M. Kejhové - sál školy - zrušeno
16.3. - interní koncert - sál školy - 18:00 hodin - zrušeno
24.3. - 14:30 - pečovatelský dům Hagibor (poblíž Želivského) - ZRUŠENO!
27.3. – koncert učitelů ke Dni učitelů – sál školy - 18:00 hodin - zrušeno
30.3. – RIP Milan Tesař – kytarová vzpomínka – přehrávka - zrušeno
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na klavír a housle - bude přesunuto

DUBEN
- jarní koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje
– interní koncert – sál školy
-  třídní koncert žáků sólového zpěvu, Š. Hrbáčkové - sál školy
- třídní koncert L. Bíňovcové
4.4. - Pražský akordeon
19.4. - společný koncert sborů – Kuřátka a dospělý sbor Kakofon – Klášterní kaple Řepy

KVĚTEN
11.5. – koncert ke Dni matek – sál školy
12. 5. – ZUŠ OPEN – koncert souborů a vybraných absolventů – České muzeum hudby nebo sál Pivovaru Řeporyje
13.5. - koncert pro MŠ Řeporyje
14.5. - 15:30 - koncert pro Domov sv. Karla Boromejského, Praha-Řepy 
– interní koncert – sál školy
18. a 28.5. - přijímací zkoušky - 14:00 - 18:00 hodin
19.5. -19 hod. - Libeňský zámek, koncert a výstava absolventů 

ČERVEN
2.6. – interní koncert - sál školy
- absolventský koncert K. Březiny, L. Vu, P. Van
- koncert sborů – Hlahol Praha
5.6. – Noc kostelů – kostel sv. Petra a Pavla Řeporyje
12.6. - České muzeum hudby - koncert Kytarového gangu s německými hosty
- závěrečný koncert Rodiče a děti
- předprázdninový koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje

VÝTVARNÝ OBORBŘEZEN
31.3. - Děti malují pro Konto bariéry – jarní téma II.: „Ze života hmyzu“
- soutěž Svazu českých zahrádkářů – téma bude upřesněno
- Vykoumej komiks – soutěž DDM Vinohrady

- Pestrý svět – organizuje Neviditelná výstava – téma: " Létání"

KVĚTEN
13.5. - výtvarná dílna pro MŠ Řeporyje
- absolventská výstava – Libeňské jaro mladých – Libeňský zámeček

ČERVEN
30.6. - Děti malují pro Konto bariéry – letní téma III.: „Řemesla současná a zaniklá“
22. – 25. 6. – závěrečná výstava s hlasováním diváků o nejlepší ročníkové dílo žáků 1. – III. ročníku  
Workshop pro veřejnost - tvorba odznáčku
- účast na dalších soutěžích dle nabídek organizací v průběhu školního roku

 

Úplata za vzdělání 2019/2020:

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

2. září 2019  - začátek školního roku
28. října 2019 - státní svátek
29. října a 30. října 2019 - podzimní prázdniny
23. prosince 2019 - 3. ledna 2020  -  Vánoční prázdniny
30. ledna 2020 - konec 1. pololetí
31. ledna 2020  - pololetní prázdniny
17. února - 23. února 2020- jarní prázdniny
9. dubna 2020 - Velikonoční prázdniny
10. dubna 2020 - svátek
13.dubna - Velikonoční pondělí
1. května 2020  - státní svátek
8. května 2020  - státní svátek       
30. června 2019 - konec 2. pololetí 
1. července - 31. srpna 2020 -  hlavní prázdniny
1. září 2020 -  začátek školního roku 2020/2021

 

31. října a 1. listopadu  -  ředitelské volno
29. a 30. června - ředitelské volno