607263527 775 981 013

Aktuálně

1. - 2. 9. 2020 - 14:00 - 18:00 - domluva rozvrhu v SZUŠ
- individuální výuka začíná od 3.9.
- kolektivní předměty - HN, PHV, sborový zpěv, souborová hra, Výtvarný obor začínají od 7. 9. 2020


14.6.2020 - Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Hra na akordeon:
Přijati: 051, 033, 020, 027
Náhradníci: 057, 063, 072

Hra na elektrickou kytaru:
Přijati: 048, 010
Nepřijati: 085, 102

Hra na flétnu:
Přijati: 016, 019, 039
Nepřijati: 101, 082, 055

Hra na housle:
Přijati: 014, 046, 015

Hra na klavír:
Přijati: 001, 006, 023, 005, 012, 008, 003
Náhradníci: 018, 013, 009, 020
Nepřijati: 010, 097, 002, 011, 042, 059, 103, 106, 110, 111, 115, 117


Hra na kytaru:
Přijati: 017, 021, 022, 041
Nepřijati: 103, 087, 066

Sborový zpěv:

Přijati: 024, 025, 028, 026, 031, 032, 034, 037, 007, 012
Nepřijati: 061, 065, 068, 043, 091, 070, 044

Sólový zpěv: 
Přijati: 029, 025, 028, 035
Náhradníci: 099, 058. 061
Nepřijati: 036, 055, 088


Zákonný zástupce přijatého žáka dostane informační e-mail:
- pokyny k platbě úplaty za vzdělání
- přihlášku do ZUŠ, kterou bude nutné doručit do školy do 26.6.2020
- informace o průběhu studia ve zvoleném studijním zaměření (dostupné také na webu – viz. ŠVP)

- v případě, že přijatý žák ke studiu NENASTOUPÍ, sdělte to co nejdříve na uvedené kontakty (607 263 527, reditel@pro-radost.cz) – místo bude obsazeno náhradníky
- v případě, že školné nebude uhrazeno do stanoveného termínu (30. 6. 2020), místo bude obsazeno náhradníky
Od školního roku 2020/21 otevíráme novÁ studijní zaměření
- příjem přihlášek pro nová studijní zaměření prodloužen do 1.9.2020
- HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU, HRA NA POZOUN, LESNÍ ROH A TRUBKU.
Vyučovacími dny budou čtvrtek - pátek.

SBOROVÝ ZPĚV a SÓLOVÝ ZPĚV, Hra na flétnu – 5 – 18 LET - příjem přihlášek prodloužen do 1.9.2020

Příjem přihlášek k přijímacím ZKOUŠKÁM pro tato studijní zaměření UKONČEN:
PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA – 6 – 7 LET
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA – HRA NA AKORDEON, HOUSLE, KYTARU, KLAVÍR

 

VÝTVARNÝ OBOR - PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN DO 1.9.2020 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE UCHAZEČE POŠLE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM A NEJMÉNĚ 5 PRACÍ, 
KTERÉ NEVZNIKLY V MŠ NEBO ZŠ. 
PŘIJÍMÁME ŽÁKY DLE KAPACITY A NAPLNĚNÍ VÝTVARNÉHO OBORU.


PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 5 – 7/8 LET
VÝTVARNÁ TVORBA – 7/8 LET – 18 LET

Přijímací zkoušky  - sobota 13.6.2020 - 9:00 - 13:00 hodin 
Hudební obor
Z důvodu aktuální situace v ČR měníme organizaci přijímacích zkoušek na školní rok 2020/21.
Prosíme zákonné zástupce, aby do 5. 6. 2020 posílali vyplněné přihlášky
k přijímacím zkouškám na mail: reditel@pro-radost.cz. Přihláška ke stažení pro-radost.cz/dokumenty.
K pohovoru Vás budeme zvát individuálně, datum a čas pošleme e-mailem nejpozději do 8.6.
Do e-mailu prosím napište, na jaké studijní zaměření se chcete hlásit. 

 
4.5.2020 - ZNOVUOTEVŘENÍ ZUŠ - info

Vážení rodiče,
podle informací, které jsme dnes obdrželi od MŠMT
oznamujeme,
že od pondělí 11. 5. bude probíhat otevření ZUŠ v omezeném provozu.
Individuální výuka nástrojů – dle rozvrhu, budou platit hygienická opatření.
Hudební nauky probíhají dle rozvrhu. 
sborový zpěv, soubory – v počtu max. 15ti žáků – pokyny dostanete od svých učitelů prostřednictvím e-mailů nebo sms.
Výtvarný obor – pokyny k výuce dostanete prostřednictvím Vašich e-mailů.
Moc se na žáky těšíme.

- Před vstupem do školy bude muset zákonný zástupce vyplnit prohlášení o neexistenci virového onemocnění. Vzor ke stažení v záložce DOKUMENTY.

Návrat do školy - ochrana zdraví a provoz ZUŠ do konce školního roku 2019/20
 
OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY v souladu s manuálem vypracovaným MŠMT:
Hudební obor – individuály
VSTUP DO ŠKOLY a SPOLEČNÉ PROSTORY
- žáci budou na učitele čekat v prostorách PŘED školou v rozestupech 2 metrů, nebudou se shlukovat
- zákonným zástupcům nebude umožněn vstup do budovy ZUŠ až do odvolání
- zákonný zástupce před první hodinou odevzdá učiteli „čestné prohlášení“, bez tohoto dokumentu nebude žák přijat k výuce
- žák nebude přijat k výuce, pokud jeví jakékoliv známky nachlazení
- do společných prostor školy vstupují žáci a učitelé pouze s nasazenou ochranou úst a nosu
- roušku pro žáka zajistí jeho zákonný zástupce
- ihned po přezutí si jdou umýt ruce
VÝUKA
- při vstupu do učebny učitel žákům dezinfikuje ruce dezinfekcí, která je k dispozici v každé třídě
- nasazení roušky je ve třídách na uvážení každého učitele a povaze vyučovaného nástroje
- dochází-li v učebně k bližšímu kontaktu (méně jak 2 metry), musí mít roušku žák i učitel
- u dechových nástrojů a sólového/sborového zpěvu je nutné udržet odstup nejméně dva metry
- pokud jsou v hodině přítomni dva žáci, ten který nehraje, bude mít nasazenou roušku
- každý žák bude mít sáček pro uložení použité roušky
- po skončení výuky žák co nejrychleji opustí prostory školy
 
 
Hudební obor – kolektivní
- viz. veškeré body pro individuál
- v učebně HN – žáci budou sedět po jednom, ve skupině max. 15 žáků – rozestupy nejméně 2 metry
- sborový zpěv – žáci budou sedět tak, aby mezi sebou měli rozestupy min. 2 metry, ve skupině je max. 15 žáků
 
Výtvarný obor - Mgr. Tereza Toráčová - skupiny pondělí a středa
- výuka výtvarného oboru je do odvolání přesunuta do prostor školní zahrady
- v případě nepříznivého počasí bude v ateliéru školy, však v menším počtu, než 15 žáků – nelze zajistit rozestupy 1.5 metru – učitel bude informovat zákonné zástupce e-maily
- žáci VO se budou scházet u zadního vchodu školy
- zákonní zástupci žáky doprovází po dobu nezbytně nutnou k zadnímu vchodu školy
- každý žák si po příchodu vydezinfikuje ruce
- roušky jsou dle úvahy učitele – například při úvodu a vysvětlení výtvarného námětu
- každý žák bude mít sáček na odložení roušky
- žáci si vezmou domu své pomůcky a na každou hodinu si budou nosit jen materiály, které budou potřebovat k tvorbě
- na zahradě sedí v rozestupech 5ti metrů, o přestávce se nescházejí
- do společných prostor školy budou vstupovat pouze v nezbytných případech – wc – a to s nasazenou rouškou, po návratu do zahrady si vydesinfikují ruce
- po skončení výuky si zákonní zástupci vyzvedávají žáky u zadního vchodu do ZUŠ
 
- žáci Mgr. Štefíkové - (skupiny - úterý, čtvrtek a pátek) budou dál vyučováni formou distanční výuky dle pokynů paní učitelky
 
Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že se co nejdříve společně navrátíme k "běžnému" provozu.
V Praze dne 6.5.2020
Mgr. Tereza Toráčová, ředitelka školy

 

 

 

Úplata za vzdělání 2020/2021:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

2. září 2019  - začátek školního roku
28. října 2019 - státní svátek
29. října a 30. října 2019 - podzimní prázdniny
23. prosince 2019 - 3. ledna 2020  -  Vánoční prázdniny
30. ledna 2020 - konec 1. pololetí
31. ledna 2020  - pololetní prázdniny
17. února - 23. února 2020- jarní prázdniny
9. dubna 2020 - Velikonoční prázdniny
10. dubna 2020 - svátek
13.dubna - Velikonoční pondělí
1. května 2020  - státní svátek
8. května 2020  - státní svátek       
30. června 2019 - konec 2. pololetí 
1. července - 31. srpna 2020 -  hlavní prázdniny
1. září 2020 -  začátek školního roku 2020/2021

 

31. října a 1. listopadu  -  ředitelské volno
29. a 30. června - ředitelské volno