607263527 775 981 013

Aktuálně

HN – 4. ročník - čtvrtletní ZK pro žáky s individuálním plněním
vyučující - Milena Kejhová 
1.          čtvrtletí – listopad, ústní zkouška
vyjadřovací prostředky hudby
enharmonická záměna
melodické ozdoby (poznat i sluchem)
noty v houslovém i basovém klíči – opakování
konsonance – disonance
intervaly – odvozené

Pololetní test – leden, písemně
kvintakordy – dur, moll – zvětšený, zmenšený
mollové stupnice včetně kvintakordů s obraty
rytmické cvičení – doplnění neúplných taktů
enharmonická záměna

  1. 3.          čtvrtletí – duben, ústní zkouška

dominantní septakord
motiv, téma, balet, melodram, symfonická báseň
zpěv jednoduché melodie z not
sluchové cvičení
opakovat kvintakordy

Závěrečný test – červen, písemná zkouška
septakordy – dominantní, velký, malý
melodicko- rytmický zápis
transpozice
stupnice durové i mollové

Ústní zkouška – listopad, duben - Čtvrtek po domluvě v cca 18:40 hod.
Písemný test – leden, červen - Čtvrtek 17:55 – 18:40 hod., nebo po domluvě
Literatura: Dagmar Lisá – Hudební nauka 1. díl

Hudební nauka – test 1. čtvrtletí 2019/2020  (vyučující Mgr. H.Černá)

1. ročník

- nehudební a hudební zvuky (tóny) – rozlišování
- nota, notová  osnova, houslový klíč (umět vysvětlit, správné psaní not a houslového klíče do notové osnovy)
- noty c1 – c2 (čtení, zápis do notové osnovy)
- hodnoty not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová)
- rytmické cvičení – zápis jednoduchého rytmického útvaru ve 2/4 taktu, doplnění neúplných taktů

2. ročník

- noty v houslovém klíči (g – h2) i  s posuvkami
- hodnoty not a pomlk (celá půlová, čtvrťová, osminová)
- rytmické cvičení – zápis jednoduchého rytmického útvaru ve 2/4 a 4/4 taktu, doplnění neúplných taktů
- půltón, celý tón, stupnice, trojzvuk (akord)
- stupnice C dur (s vyznačením půltónů, utvoření trojzvuku)
- hudební nástroje (rozdělení do skupin podle vzniku tónu, případně rozlišení sluchem)

3. ročník
- noty v houslovém klíči (g –c3) i s posuvkami
- hodnoty not (celá, půlová, čtvrťová, osminová, půlová s tečkou), hodnoty pomlk
- rytmické cvičení – zápis rytmického útvaru ve 4/4 taktu, doplnění neúplných taktů
- půltón, celý tón, stupnice, tónina, kvintakord, předznamenání
- pořadí  sedmi křížků a béček v předznamenání (správné zapsání do notové osnovy), předznamenání durových stupnic do 4 křížků
- stupnice C dur, G dur, D dur + tvorba tónického kvintakordu

5. ročník
- hudební nástroje (rozdělení do skupin a podskupin podle vzniku tónu)
- noty v houslovém a basovém klíči  (i s dvojitými posuvkami)
- tvoření a zapsání enharmonických tónů (i dvojzmenšených a dvojzvětšených)
- instrumentální hudba (druhy podle počtu hudebníků)
- komorní hudba, komorní soubory (názvy souborů a skladeb podle počtu hudebníků, nejobvyklejší nástrojové obsazení)
- dějiny hudby (přehled přibližného vymezení jednotlivých období), původ hudby - pravěk

Studijní literatura: pracovní sešity M.Vozar - Hudební nauka pro ZUŠ 1., 2., 3., 5. ročník; D. Lisá – Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1. díl

Písemný test: se uskuteční v rámci hodin výuky HN dle pravidelného rozvrhu (18., 19. 11., případně 25., 26. 11.), nebo po domluvě.


OCENĚNí:
2.11.2019 - Mezinárodní akordeonové dny v Praze - kategorie XIII. komorní soubory 
- Kristýna Kratochvílová a Kryštof Březina získali - Stříbrné ocenění. Gratulujeme!

Bratislava Cantat - sbor Kuřátka - 
ZLATO!Moc gratulujeme našim úžasným žákyním a paním učitelkám M. Kejhové a L. Bíňovcové

26.10.2019 - HERALDICKá ZVíŘATA - ZOO PRAHA VV soutěž: 

ZOO Praha a sdružení "Na vlastních nohou - Stonožka" -
naše žákyně Anna Vařeková zvítězila v kategorii žáků 12 - 15 let, z 2200+ prací, 84 škol oceněny v této kategorii 4 práce.
Při slavnostní vernisáži jsme se setkali s ředitelem ZOO Praha Miroslavem Bobkem,
panem kardinálem Dominikem Dukou, ředitelkou hnutí Stonožka paní Bělou Jensen a malířem Janem Sovákem.
Aničce moc gratulujeme.
Vystaveno bylo dílo Lucie Císařové "Lev", které získalo mimořádné ocenění kardinála D. Duky,
žákyně spolu s učitelkou T. Toráčovou dostaly pozvání na slavnostní mši v katedrále Sv. Víta,
předávání cen a prohlídku Arcibiskupského paláce (neveřejných prostor) na Pražském hradě. Moc gratulujeme!


Plánované akce školy:
HUDEBNÍ OBOR

LISTOPAD
15.11. - - Skladatelé dětem, děti skladatelům – HAMU - sál Martinů - 18:00 hodin
18.11. – interní koncert – sál školy – org. L. Bíňovcová - 18:00 hodin
26.11. - 15:30hodin - koncert pro Domov Řepy - veřejné
29.11. – interní koncert – sál školy – org. L. Bíňovcová - 18:0 hodin


PROSINEC
6. 12. - - Skladatelé dětem, děti skladatelům – konzervatoř J. Deyla - 18:00 hodin
16.12. - 15:30 - předvánoční koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje
13.12. - koncert sborů a instrumentalistů – kostel sv. Petr a Pavla Řeporyje - 18:00 hodin
1.12. - rozsvěcení vánočního stromu – náměstí Řeporyje
20.12. -  koncert sborů – Hlahol - 18:00 hodin
20.12. - Skladatelé dětem, děti skladatelům – HAMU - sál Martinů

21.12. - koncert P. Kotvalda – kostel sv. Šimona a Judy - 19:00 hodin
18. - 20. 12. - Vánoční výstava s workshopem pro děti 4 - 18 let - téma: "Vyrob si svou Vánoční ozdobu"

LEDEN
Školní kola Národní soutěže ZUŠ – ve hře na kytaru, klavír, smyčcové nástroje
– interní koncert – sál školy

ÚNOR
– interní koncert – sál školy

BŘEZEN
27.3. – koncert učitelů ke Dni učitelů – sál školy
30.3. – RIP Milan Tesař – kytarová vzpomínka – přehrávka
– interní koncert – sál školy

DUBEN
- jarní koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje
– interní koncert – sál školy
- Pražský akordeon
19.4. - společný koncert sborů – Kuřátka a dospělý sbor Kakofon – Klášterní kaple Řepy

KVĚTEN
11.5. – koncert ke Dni matek – sál školy
12. nebo 16.5. – ZUŠ OPEN – koncert souborů a vybraných absolventů – České muzeum hudby
- koncert pro MŠ Řeporyje
– interní koncert – sál školy
- absolventský koncert – Libeňské jaro mladých – Libeňský zámeček
- přijímací zkoušky

ČERVEN
1.6. – koncert ke Dni dětí
- koncert sborů – Hlahol Praha
5.6. – Noc kostelů – kostel sv. Petra a Pavla Řeporyje
- závěrečný koncert Rodiče a děti
- předprázdninový koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje

VÝTVARNÝ OBOR

PROSINEC
15.12. – Sladký život – org. Dobrovická muzea
18. – 20.12. – Vánoční výstava
31.12. - Děti malují pro Konto bariéry – podzimní téma I.: „Každý večer Večerníček“
- Pestrý svět – organizuje Neviditelná výstava – téma bude upřesněno

LEDEN
- Mezinárodní VV soutěž – Lidice – „Krajina“
- Příprava žáků k talentovým zkouškám na SŠ
- Školní kolo Národní soutěže ZUŠ – výběr prací a výtvarných řad

BŘEZEN
31.3. - Děti malují pro Konto bariéry – jarní téma II.: „Ze života hmyzu“
- soutěž Svazu českých zahrádkářů – téma bude upřesněno
- Vykoumej komiks – soutěž DDM Vinohrady

KVĚTEN
- výtvarná dílna pro MŠ Řeporyje
- absolventská výstava – Libeňské jaro mladých – Libeňský zámeček

ČERVEN
30.6. - Děti malují pro Konto bariéry – letní téma III.: „Řemesla současná a zaniklá“
22. – 25. 6. – závěrečná výstava s hlasováním diváků o nejlepší ročníkové dílo žáků 1. – III. ročníku  
- účast na dalších soutěžích dle nabídek organizací v průběhu školního roku

 

Úplata za vzdělání 2019/2020:

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

2. září 2019  - začátek školního roku
28. října 2019 - státní svátek
29. října a 30. října 2019 - podzimní prázdniny
23. prosince 2019 - 3. ledna 2020  -  Vánoční prázdniny
30. ledna 2020 - konec 1. pololetí
31. ledna 2020  - pololetní prázdniny
17. února - 23. února 2020- jarní prázdniny
9. dubna 2020 - Velikonoční prázdniny
10. dubna 2020 - svátek
13.dubna - Velikonoční pondělí
1. května 2020  - státní svátek
8. května 2020  - státní svátek       
30. června 2019 - konec 2. pololetí 
1. července - 31. srpna 2020 -  hlavní prázdniny
1. září 2020 -  začátek školního roku 2020/2021

 

31. října a 1. listopadu  -  ředitelské volno
29. a 30. června - ředitelské volno